Photo of ۵۲۵ متر قطعه شهرکی
۵۲۵ متر قطعه شهرکی
۵۲۵ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهار دیواری
داخل شهرک
اطراف تماما ساخته شده


یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر قطعه شهرکی
۶۵۰ متر قطعه شهرکی
۶۵۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
اطراف ساخته شده
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته


یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه شهرکی
۵۰۰ متر قطعه شهرکی
۵۰۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده


یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۰۰ متر قطعه ویلایی
۳۰۰ متر قطعه ویلایی
۳۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهاردیواری
درب و دیوار
اطراف تماما ساخته شده


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهاردیواری
اطراف ساخته شده


یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی
۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی
۵۵۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
چهاردیواری با مجوز
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده


نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر قطعه ویلایی
۴۵۰ متر قطعه ویلایی
۴۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
آب سهمیه کشاورزی


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی
۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی
۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده


یک‌ میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰  متر قطعه ویلایی کوچه باغی
۴۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی
۴۰۰ متر قطعه ویلایی قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده


یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا


نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۲ و ۴۳۱ متری قطعات ویلایی
۳۸۲ و ۴۳۱ متری قطعات ویلایی
۳۸۲ و ۴۳۱ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهاردیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
آب سهمیه


نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۳۶ متر قطعه ویلایی شهرکی
۵۳۶ متر قطعه ویلایی شهرکی
۵۳۶ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
شهرکی
نگهبانی
گیت نگهبانی


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۳۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی
۵۳۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی
۵۳۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده


یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
اطراف ساخته شده


یک میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳ قواره ۱۰۰۰ متری کوچه باغی
۳ قواره ۱۰۰۰ متری کوچه باغی
۳ قواره ۱۰۰۰ متری گوجه باغی

۱۰۰۰ متر
آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی


یک میلیارد و دوست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر قطعه شهرکی
۴۵۰ متر قطعه شهرکی
۴۵۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق کنتور
چهار دیواری
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته


یک میلیارد و صد و بیست و پنج میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of قطعه شهرکی ۵۰۰ متری
قطعه شهرکی ۵۰۰ متری
۵۰۰ متر قطعه شهرکی

چهاردیواری
شهرکی
آب
برق
نگهبانی


نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه شهرکی سند دار
۵۰۰ متر قطعه شهرکی سند دار
۵۰۰ متر قطعه شهرکی

چهار دیواری
آب
برق
نگهبانی
داخل شهرک
شهرکی


یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر باغچه چهار دیواری
۵۰۰ متر باغچه چهار دیواری
باغچه چهار دیواری

۵۰۰ متر
آب
برق
درختان مثمر متنوع
سهمیه آب


یک میلیارد

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا ۲۲۰ متری
ویلا ۲۲۰ متری
ویلا ۲۲۰ متری

۷۵ متر بنا
تک خوب
استخر
تصفیه خانه
آب
برق


یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۲۵ متر قطعه شهرکی
۵۲۵ متر قطعه شهرکی
۵۲۵ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهار دیواری
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته


یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر قطعه ویلایی
۷۰۰ متر قطعه ویلایی
۷۰۰ متر قطعه ویلایی

قطعه ویلایی
داخل مجموعه
آب
برق
چهار دیواری


یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۶۰ متر قطعه ویلایی
۶۶۰ متر قطعه ویلایی
۶۶۰ متر قطعه ویلایی

قطعه ویلایی
داخل مجموعه
آب
برق
چهار دیواری


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۳۰ متر قطعه شهرکی
۷۳۰ متر قطعه شهرکی
۷۳۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
قطعه کوچه باغی
آب سهمیه


نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۷۰ متر قطعه شهرکی
۴۷۰ متر قطعه شهرکی
۴۷۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته


یک میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر ویلا مدرن
۵۰۰ متر ویلا مدرن
۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۱۰ متر بنا
آب
برق
گاز منبع
استخر
تصفیه خانه


یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۸۰ متر ویلا
۴۸۰ متر ویلا
۴۸۰ متر ویلا

۷۰ متر بنا
تک خواب
آب
برق
استخر


یک میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهار دیواری
داخل شهرک


یک میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 2 قطعه ویلایی 540 متری
2 قطعه ویلایی 540 متری
قطعه ویلایی 540 متری

مناسب جهت ساخت ویلا
540 متر
آب
برق
شهرکی
نگهبانی


نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 3 قطعه ویلایی ۷۳۳ متری
3 قطعه ویلایی ۷۳۳ متری
قطعه ویلایی ۷۳۳ متری

مناسب جهت ساخت ویلا
۷۳۳ متر
آب
برق
شهرکی
نگهبانی


یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند تک برگ
۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند تک برگ
۷۰۰ متر قطعه ویلایی

سند دار

آب
برق
شهرکی
نگهبانی
لوکیشن خوب
چهار دیواری


یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۰۰ متر ویلا
۸۰۰ متر ویلا
۸۰۰ متر ویلا

۶۰ متر بنا قدیمی
آب
برق
شهرکی
درختان مثمر متنوع


یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ

آب
برق
چهار دیواری
درختان مثمر متنوع


یک میلیارد

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه شهرکی سند دار
۵۰۰ متر قطعه شهرکی سند دار
۵۰۰ متر قطعه شهرکی سند دار

سند تک برگ

چهار دیواری
آب
برق
شهرکی
نگهبانی


یک میلیارد

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا نوساز
۵۰۰ متر ویلا نوساز
۵۰۰ متر ویلا

۸۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق


یک و میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر

1015398