Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا
۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا
۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز ۴ فصل
اتاق تصفیه خانه فعال


چهار میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۰۰ متر ویلا کلاسیک
۶۰۰ متر ویلا کلاسیک
۶۰۰ متر ویلا کلاسیک

۱۲۰ متر بنا
تک خواب
تک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
اتاق تصفیه خانه


سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۴۰ متر قطعه ویلایی شهرکی ( داخل بافت )
۶۴۰ متر قطعه ویلایی شهرکی ( داخل بافت )
۶۴۰ متر قطعه ویلایی ( داخل بافت )

آب
برق
گاز
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
آب سهمیه


دو میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر ویلا مدرن
۵۰۰ متر ویلا مدرن
۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز


سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک
۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک
۷۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر ۴ فصل


چهار میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی
۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی
۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهاردیواری
اطراف ساخته شده


دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهاردیواری
اطراف ساخته شده


یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا مدرن سند دار
۵۵۰ متر ویلا مدرن سند دار
۵۵۰ متر ویلا مدرن سند دار

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر


چهار میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک
۵۰۰ متر ویلا کلاسیک
۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک‌ خواب مستر
آب
برق
چاه شخصی


یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۰ متر ویلا ( سند تک برگ
۵۸۰ متر ویلا ( سند تک برگ
۵۸۰ متر ویلا ( استخر داخل

۱۷۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برف
گاز
استخر داخل


چهار میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه ویلایی
۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی
۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده


سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا
۵۵۰ متر ویلا
۵۵۰ متر ویلا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
اتاق تصفیه خانه


دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک
۵۰۰ متر ویلا کلاسیک
۵۰۰ متر ویلا
۱۰۰ متر بنا
تک خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر
اتاق تصفیه خانه
چاه شخصی


دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا زیبا
۵۰۰ متر ویلا زیبا
۵۰۰ متر ویلا
۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر
اتاق تصفیه خانه


دو میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی
۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی
۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده


چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۸  متر زمین قطعه ویلایی
۵۸۸ متر زمین قطعه ویلایی
۵۸۸ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده


هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا لوکیشن خوب
۵۰۰ متر ویلا لوکیشن خوب
۵۰۰ متر ویلا لوکیشن عالی

۱۰۰ متر بنا
یک خواب
یک خواب مستر
آب
برق


سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی
۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی
۵۵۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
چهاردیواری با مجوز
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده


نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی
۵۰۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
چهاردیواری با مجوز
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده


هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
آب سهمیه کشاورزی


ششصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک
۵۰۰ متر ویلا کلاسیک
۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز


دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده


یک‌ میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک
۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک
۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر


دو میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی
۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده


یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه کوچه باغی
۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی
۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده


دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۴ متر قطعه شهرکی
۵۴۴ متر قطعه شهرکی
۵۴۴ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده


دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۱۴ متر قطعه شهرکی
۵۱۴ متر قطعه شهرکی
۵ص۴ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده


دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا


نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی
۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا


یک میلیارد نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۸۰ متر قطعه ویلایی
۸۸۰ متر قطعه ویلایی
۸۸۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
گاز
هر ۳ کنتور شخصی
جواز ساخت
آب سهمیه


دو میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ ویلا مدرن و شیک دوبلکس
۵۰۰ ویلا مدرن و شیک دوبلکس
۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۷۰ متر بناودوبلکس
دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر

توضیح اینکه ویلا طبق عکس 3D تحویل داده میشود در حال حاضر ۷۰ درصد ویلا انجام شده است


چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی
۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی
۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
اطراف ساخته شده


دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ
۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ
۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

سند تک برگ
چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
اطراف ساخته شده


یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۵۰ متر ویلا شیک و مدرن
۷۵۰ متر ویلا شیک و مدرن
۷۵۰ متر ویلا شیک و مدرن

۲۰۰ متر بنا

۳ خواب
۲ خوای مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
تصفیه خانه


چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا شیک و زیبا
۷۰۰ متر ویلا شیک و زیبا
۷۰۰ متر ویلا

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
سیستم گرمایش پکیچ
سیستم سرمایش کولر
استخر
اتاق تصفیه خانه


چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و طرح سنتی پ
۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و طرح سنتی پ
۵۰۰ متر ویلا کلاسیک طرح سنتی

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر
تصفیه خانه


چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر

1264801