مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۶۰۰۰  متر قطعه کوچه باغی

۶۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۶۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

مناسب جهت ساخت شهرک

چهار دیواری
آب
برق
اطراف تمام ساخته شده
پانزده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۳۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۱۳۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۱۳۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی


چهار دیواری
آب
برق
اطراف تمام ساخته شده
چهار میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۶۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۶۴۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی


چهار دیواری
آب
برق
اطراف تمام ساخته شده
یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه
آب
برق
سقف و ستون زده شده است
چهار دیواری
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک‌ میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی

۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی

۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک‌ میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۲۲ متر قطعه کوچه باغی

۴۲۲ متر قطعه کوچه باغی

۴۲۲ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۱۴ متر قطعه شهرکی

۵۱۴ متر قطعه شهرکی

۵ص۴ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
یک میلیارد نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۳۶ متر قطعه ویلایی شهرکی

۵۳۶ متر قطعه ویلایی شهرکی

۵۳۶ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
شهرکی
نگهبانی
گیت نگهبانی
یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۳۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۵۳۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۵۳۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی سند تک برگ

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی سند تک برگ

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی سند تک برگ

۲ بر
چهاردیواری
آب
برق
اطراف ساخته شده
دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۰۰ متر قطعه زمین ویلایی

۱۲۰۰ متر قطعه زمین ویلایی

۱۲۰۰ قطعه زمین

چهار دیواری
آب
برق
شش میلیارد

اطلاعات بیشتر