قطعه شهرکی ۱۰۰۰ متری و ۵۰۰ متری

انشعاب آب
انشعاب برق

سند دار

داخل مجموعه
اطراف ساخته شده

قیمت متری ۳۵۰ هزارتومان

حسینی
۰۹۱۲۳۶۹۰۸۴۹
۰۹۱۲۱۶۴۱۷۷۶
کد ۲۳۰ قطعه شهرکی سند دار تهراندشت

173