قطعه شهرکی

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر

آب
برق
قابلیت گرفتن گاز شهری

داخل شهرک
گیت نگهبانی
نما شهرک آجر سنتی
دارای آب انبار
نقطه مکانی فوق العاده
دسترسی عالی

قیمت متری ۷۵۰ هزار تومان

حسینی
۰۹۱۲۳۶۹۰۸۴۹
۰۹۱۲۱۶۴۱۷۷۶

کد ۲۵۲ تهراندشت قطعه شهرکی

131