قطعات ۵۰۰ تا ۸۵۰ متری داخل مجموعه
انشعاب آب
انشعاب برق کنتور شخصی
گیت نگهبانی مجموعه
نگهبانی ۲۴ ساعته
سالن اجتماعات مجموعه

قیمت متری ۵۵۰ هزار تومان

حسینی

۰۹۱۲۳۶۹۰۸۴۹
۰۹۱۲۱۶۴۱۷۷۶

کد ۲۱۳ قطعه شهرکی تهراندشت

218