این کد (( فروخته شد )) مبارک خریدار محترم

آخرین قطعه شهرک

۷۰۰ متر دو بر.
بهترین فرصت جهت ساخت باغ ویلا
چاه آب با مجوز و جواز ساخت و دیوار کشی شده با خیابان ۷ متری
در بهترین نقطه ویلایی
سند تک برگ
انشعاب آب و انشعاب برق
متری ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومن
قطعه آخر گل مجموعه میباشد و کل قطعات فروخته شده است

حسینی
۰۹۱۲۳۶۹۰۸۴۹
۰۹۱۲۱۶۴۱۷۷۶

کد ۱۷۲ قطعه شهرکی تهراندشت

45