مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن شیک ( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن شیک ( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر قطعه شهرکی سند دار

۳۸۰ متر قطعه شهرکی سند دار

۳۸۰ متر قطعه شهرکی سند دار

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده
ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
آب سهمیه کشاورزی
ششصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۰۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
چهاردیواری با مجوز
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه شهرکی

۵۰۰ متر قطعه شهرکی

۵۰۰ متر قطعه شهرکی

چهار دیواری
آب
برق
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
هفتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۸  متر زمین قطعه ویلایی

۵۸۸ متر زمین قطعه ویلایی

۵۸۸ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۲ و ۴۳۱ متری قطعات ویلایی

۳۸۲ و ۴۳۱ متری قطعات ویلایی

۳۸۲ و ۴۳۱ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهاردیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
آب سهمیه
نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۵۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
چهاردیواری با مجوز
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
اطراف ساخته شده
یک میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی

۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی

۳۸۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک‌ میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه شهرکی

۵۰۰ متر قطعه شهرکی

۵۰۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۰۰ متر قطعه ویلایی

۳۰۰ متر قطعه ویلایی

۳۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهاردیواری
درب و دیوار
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۳۶ متر قطعه ویلایی شهرکی

۵۳۶ متر قطعه ویلایی شهرکی

۵۳۶ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
شهرکی
نگهبانی
گیت نگهبانی
یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰  متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه ویلایی قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر قطعه ویلایی

۴۵۰ متر قطعه ویلایی

۴۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
آب سهمیه کشاورزی
یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهاردیواری
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۳۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۵۳۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۵۳۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر قطعه شهرکی

۶۵۰ متر قطعه شهرکی

۶۵۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
اطراف ساخته شده
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۲۵ متر قطعه شهرکی

۵۲۵ متر قطعه شهرکی

۵۲۵ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهار دیواری
داخل شهرک
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۵۰ متر قطعه ویلایی

۳۵۰ متر قطعه ویلایی

۳۵۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه نیمه کاره

۵۰۰ متر قطعه نیمه کاره

۵۰۰ متر ویلا نیمه کاره

۵۰ متر سرایداری
آب
برق
درختان مثمر و متنوع
شهرکی
نگهبانی
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه

چهار دیواری
آب
برق
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک‌ میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه
آب
برق
سقف و ستون زده شده است
چهار دیواری
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۴۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۴۰۰ متر قطعه ویلایی

آب شهرکی
برق
آب شهری
چهار دیواری
درب
نما شهرک تکمیل
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
یک میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۴۵۰ متر ویلا کلاسیک

۸۰ متر بنا
تک خواب
آب
برق
استخر
محوطه بندی
یک‌ میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی ویلایی

چهاردیواری
آب
برق
اطراف ساخته شده
آب سهمیه کشاورزی
گیت نگهبانی
یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of 400 متر قطعه شهرکی

400 متر قطعه شهرکی

۴۰۰ متر قطعه شهرکی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰متر قطعه کوچه باغی

۴۵۰متر قطعه کوچه باغی

۴۵۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
گاز
داخل بافت
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک‌ خواب مستر
آب
برق
چاه شخصی
یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر قطعات ویلایی سند تک برگ

۴۰۰ متر قطعات ویلایی سند تک برگ

۴۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
گاز
سند تک برگ
چهار دیواری
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۰۰ متر ویلا مدرن  (  نامه قدمت بنا )

۲۰۰ متر ویلا مدرن ( نامه قدمت بنا )

۲۰۰ متر ویلا مدرن

۷۰ متر بنا
یک خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز مخزن ( گاز شهری در دست اقدام )
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه هوشمند
نامه قدمت بنا
یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر