مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ عرصه عیان

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ عرصه عیان

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ

مجوز ساخت
آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر