مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند دار ( تک برگ

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند دار ( تک برگ

۷۵۰ متر قطعه شهرکی ( سند تک برگ

چهار دیواری
آب
برق
گاز
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تماما ساخته شده
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۱۱ متر قطعه ویلایی

۵۱۱ متر قطعه ویلایی

۵۱۱ متر قطعه

چهار دیواری
آب
برق
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۳۰۰  متر قطعه کوچه باغی

۲۳۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۲۳۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
گاز
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
نه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۶۲۰  متر قطعه شهرکی سند دار

۱۶۲۰ متر قطعه شهرکی سند دار

۱۶۲۰ متر قطعه ویلایی سند دار

چهار دیواری
آب
برق
گاز
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
نه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۸۸ متر قطعه شهرکی سند دار

۴۸۸ متر قطعه شهرکی سند دار

۴۸۸ متر قطعه شهرکی سند دار

چهار دیواری
آب
برق
گاز
تلفن
سند تک برگ
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
سه میلیارد و دوست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی ویلایی

چهاردیواری
آب
برق
اطراف ساخته شده
آب سهمیه کشاورزی
گیت نگهبانی
یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر قطعه شهرکی

۶۵۰ متر قطعه شهرکی

۶۵۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
اطراف ساخته شده
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۸۰ متر اسکلت فلزی
استخر
چهار دیواری
آب
برق
سهمیه آب کشاورزی
دو میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ عرصه عیان

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ عرصه عیان

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ

مجوز ساخت
آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه شهرکی

۵۰۰ متر قطعه شهرکی

۵۰۰ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر قطعه شهرکی سند دار

۳۸۰ متر قطعه شهرکی سند دار

۳۸۰ متر قطعه شهرکی سند دار

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده
ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۵۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۵۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
چهاردیواری با مجوز
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۰۰ متر زمین قطعه ویلایی شهرکی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

آب
برق
چهاردیواری با مجوز
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰متر قطعه کوچه باغی

۴۵۰متر قطعه کوچه باغی

۴۵۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۴۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۴ متر قطعه شهرکی

۵۴۴ متر قطعه شهرکی

۵۴۴ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 400 متر قطعه شهرکی

400 متر قطعه شهرکی

۴۰۰ متر قطعه شهرکی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
اطراف ساخته شده
یک میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر