مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۴۸۸ متر قطعه شهرکی سند دار

۴۸۸ متر قطعه شهرکی سند دار

۴۸۸ متر قطعه شهرکی سند دار

چهار دیواری
آب
برق
گاز
تلفن
سند تک برگ
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
سه میلیارد و دوست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ عرصه عیان

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ عرصه عیان

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند تک برگ

مجوز ساخت
آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف ساخته شده
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر